Algemene voorwaarden

15 februari 2021

 

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Sharon Burgler (coaching, training, masterclasses en lezingen) betreffende deelname ter voorkoming van burn-out(klachten) en bevordering van het welbevinden.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is bevestigd door Sharon Burgler.

Inzet en motivatie
Sharon Burgler gebruikt alle kennis, kunde en inzet om de deelnemers in het coaching en/of trainingstraject succesvol te begeleiden. Zij verwacht dit ook van de deelnemers. Commitment en inzet is belangrijk om een maximaal resultaat te kunnen boeken.        

 

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Sharon Burgler heeft haar privacy beleid vastgelegd in een privacyverklaring. Je kan deze ook nalezen op de website.

 

Aansprakelijkheid
Alle sessies van Sharon Burgler vinden buiten plaats. Dat brengt risico’s met zich mee. Risico’s waar wij niet aansprakelijk voor gesteld willen worden.

 

Annulering
Indien je een coaching sessie af wenst te melden verzoek ik jou dit via whatsapp of e-mail minimaal 24 uur van tevoren te doen. Zeg je korter dan 24 uur tevoren af dan ben ik genoodzaakt jou de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

Voor trainingen is annuleren mogelijk tot 14 dagen voor de training. Bij annulering vanaf 14 dagen van tevoren wordt 100% in rekening gebracht in verband met gemaakte kosten. 

 

Coaching, Training en Lezing
Alle activiteiten gaan altijd door, alleen niet bij extreme weeromstandigheden (storm, onweer, waarschuwing oranje/rood). Wanneer Sharon Burgler in geval van overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren zal in overleg een passende oplossing gezocht worden. Sharon Burgler is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door opdrachtgever.

Het materiaal en onderzoeksmethoden welke gebruikt worden gedurende de uitvoering van de coaching, trainingen, workshops en lezingen blijven eigendom van Sharon Burgler.

 

Facturering en betaling
Sharon Burgler voert opdrachten uit na retournering van een ondertekende offerte en betaling van het gehele bedrag voor bedragen tot € 7500,- en 2/3 van het bedragen voor bedragen vanaf € 7500,-.

 

Wordt Sharon Burgler verzocht om buiten de geoffreerde opdracht bijkomende activiteiten uit te voeren dan zal dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

 

Nadat je van Sharon Burgler de factuur hebt ontvangen word je verzocht het verschuldigde bedrag voor aanvang van de het coaching en trainingstraject aan Sharon Burgler over te maken.